Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 40.4 Trang 50 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Phản ứng crăckinh ở dạng tổng quát được viết như sau :

CnH2n+2crăckinhCaH2a+2+CbH2b

Dựa vào phản ứng tổng quát, hãy viết các phương trình hoá học sau :

C10H22crăckinhC6H12+?

C11H24crăckinhC5H12+?

Hướng dẫn giải

Các phản ứng crăckinh 

a) C10H22crăckinhC6H12+C4H10

b) C11H24crăckinhC5H12+C6H12

c) 

Các câu hỏi cùng bài học