Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4. Từ tượng hình, từ tượng thanh

0714b8312b57cc48326e6a114286e41b
Gửi bởi: Thái Dương vào ngày 2019-03-18 11:35:01 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 251 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày so n:ạNg so n: ườ Lăng Th KhánhịNgày gi ng:ảTi 15. Ti ng Vi t:ế NG HÌNH, NG THANHỪ ƯỢ ƯỢI. TIÊU BÀI CỤ Ọ1. Ki th Hi đi và công ng ng hình, ng thanh ượ ượ ượ Phân tích giá tr bi ng hình, ng thanh trong văn sinh ho tượ ượ ượ ạvà văn văn c.ả ọ2. Kĩ năng Bi cách ng ng phù trong giao ti và văn n.ế Bi phân tích giá tr bi ng hình, ng thanh trong văn văn c.ế ượ ượ ọ3. Thái độ Có thái ng ng hình, ng thanh tăng giá tr bi trong giao ti pộ ượ ượ ếvà văn n.ạ ả4. Ph ch t, năng cẩ Năng ng ti ng Vi t, năng gi quy năng tác, năng oự ạl văn n, năng hi u, năng xúc th ...ậ ỹII. CHU BÀI CẨ Ọ1. Ph ng ti nươ sinh: SGK, so n,...ọ ạ- Giáo viên: Giáo án, SGV, máy chi u, máy tính, phi p,...ế ậ2. Ph ng phápươ Truy tr ti p, phân tích u, nêu và gi quy theo nhóm, ựh c,...ọ3. Hình th ch cứ Theo p, cá nhân, ho ng nhóm, ho ng đôi.ớ ặIII. CH HO NG CỔ Ọ1. HO NG KH NGẠ Tên trò ch i: Ai nhanh và thông minh n.ơ đíchụ Rèn luy tính duy, ph bi n; ng thú chu vào bài i,ệ ướ ớc ng ki th bài Tr ng ngườ đã ti tr c.ọ ướ Lu ch iậ GV chi lên máy chi hình nh và đo âm thanh. Sau đó dùng tế ừng miêu cách chính xác nh hình nh và đo âm thanh GV chi lênữ ếmáy chi u. HS nào gi tay nhanh nh giành quy tr i.ế ượ Ph ng phápươ Tr quan, đápự Th gianờ phútHo ng giáo viên và sinhạ Ki th nế ả- HS HS quan sát hình nh và nghe nh ng đo nả ạnh mà GV đã chu chi lên máyạ ếchi u. Sau đó, HS dùng ng chính xácế ữnh miêu tranh và đo âmấ ạthanh nghe c.ừ ượ HS ph huy ng ki th tầ ừv ng mà mình có có th tr iự ượ ờm cách chính xác nh yêu mà GVộ ầđ ra.ưN ki th tr ng ng aắ ượ ườ ủbài tr và tên tr ngướ ườ- GV: Chi đo âm thanh và hình nh lên máyế ảchi u.ế Chú ng nghe, quan sát HS tr vàắ ờnh xét.ậ( máo, ngo ngoèo, móm mém, tíchế ằt c, rào rào, vù vù, róc rách, đùng đùng )ắ- Khi HS đoán hình nh và âm thanh môế ảph ng, GV HS nh ĐA, yêu uỏ ầHS chúng thành tr ng tắ ườ ừv ng và tên cho nh ng tr ng ngự ườ ựđó.- HS Nh đáp án và tên cho haiắ ặtr ng ng.ườ ng cho đúng.ừ ự2. HO NG HÌNH THÀNH KI TH CẠ đíchụ Giúp HS ng ki th ng hình, ng thanh, phân bi tắ ượ ượ ừt ng hình, ng thanh và giá tr bi chúng.ượ ượ Ph ng phápươ Phân tích u, gi quy đáp.ẫ Hình th cứ HĐ cá nhân, th lu đôi, th lu nhóm.ả Th gianờ 20 phút.Ho ng GV và HSạ Ki th nế ả- GV HS đo trích ạ- GV Cho HS th lu đôi trongả ặkho ng phút và tr các câu sau: Em hãy ch ra nh ng in mỉ ượ ậtrong các đo trích trên và chúngạ ếvào nh ng tr ng ng thích p?ữ ườ Em hãy tên cho tr ng ng đóặ ườ ựvà cho bi lí do sao em có th pế ếchúng vào cùng tr ng ng?ộ ườ ự- HS di trình bày, nhóm khác nh nạ ậxét và ph bi n. ệN1: Móm mém, vã, ng rũ iậ ượ, ch, sòng ọ=> Nh ng hình nh, dáng ,ữ ẻtr ng thái tạ ậN2: Hu hu, ử=>T mô ph ng âm thanh nhiên,ừ ực con ng iủ ườ- GV nghĩa thu ng ng hình ượvà ng thanh:ừ ượ+ ng: mô ph ngượ I. ĐI VÀ CÔNG NGẶ Ụ1. Xét ng li u: Đo trích Lão SGK- 49)- hình nh, dáng tr ng thái aừ ủs t: móm mém, vã, ng rũ ,ự ượx ch, sòng c.ộ ọ- mô ph ng âm thanh nhiên, aừ ủcon ng i: hu hu, .ườ ử+ Thanh: âm thanh+ nh: hình nhẢ ả- HS ng nghe.ắ- GV vào ng li trên và tự ắnghĩa cô, hãy cho côừ ạbi th nào là ng hình và ngế ượ ượthanh?- HS Suy nghĩ, ng khái quát.ổ ợ- GV Cho HS th lu theo bàn yêuả ớc u: Trong nh ng câu đây, câu nàoầ ướcó ng ng hình và ngử ượ ượthanh. Em hãy phân tích giá tr bi tị ạc chúng?ủ1. Cánh ng ng n.ồ ớ2. Cánh ng bát ngát mênh mông.ồ3. Nh ng con chim chi chi ríu rít iữ ọnhau trên cây i.ưở4. Nh ng con chim chi chi nhauữ ọtrên cây i.ưở5. cao mắ ắ6. cao lênh khênhắ7. Ch ta khóc toị8. Ch ta khóc hu huị9. Ti ng kim ng kêu tích cế ắ10. Ti ng kim ng ch ch m, liênế ng hình là hình nh, dángừ ượ ảv tr ng thái t.ẻ ậ- ng thanh là mô ph ng âm thanhừ ượ ỏc nhiên, con ng i.ủ ườt cụ HS Phát hi n, phân tíchệ( Nh ng câu có ng ng hình,ữ ượt ng thanh: 2, 3, 6,8,9ừ ượGiá tr bi m:ị ả+ C2: ra tr ng mợ ướ ườ ảgiác cánh ng ng nh khôngộ ưcó gi n, tràn ng.ớ ố+C3: ra nh ng ti ng hót trong tr oẻ ,n ti p, xen nhauố nh ng conủ ữchim chi chi khung nh iề ươvui.+C6: Hi lên dáng ng cao,ệ ườg y,có giác nh ng không ng.ầ ữ+C8: ra hình nh con ng iợ ườđang khóc, ti ng khóc to, liên ti pế nhưcó gì đau n, xót xa.ớ+C9: ra nh ng ti ng kêu n,ợ ặnh ch kim ng )ỏ ồ- GV Theo em, ng hình, ngừ ượ ượthanh th ng ng trong lo iườ ượ ạvăn nào? ả- HS Suy nghĩ, tr i.ả ờ( Văn miêu và văn .)ả ự- GV ng hình và ng thanhừ ượ ượcó tác ng gì trong văn miêu vàụ ng hình, ng thanh cừ ượ ượ ượhình nh, âm thanh th có giá tr bi mả ảcao trong văn miêu và văn .ả ựt ?ự ự- HS Suy nghĩ, tr i.ả ờ- GV HS ghi nh trong SGK/49ờ ớ- HS ghi nh nh ng HS khác ngọ ắnghe. 2. Ghi nh SGK 49ớ3. HO NG LUY PẠ đíchụ ng ki th đã cho HS và th hành ng ng hình, tủ ượ ừt ng thanh trong tình hu ng th .ượ Ph ng phápươ Nêu và gi quy thuy trình, đáp.ả Hình th c:ứ Th lu nhóm.ả Th gianờ 15 phút.Ho ng GV và HSạ dung tộ ạGV chia ra thành nhóm bài pớ ậtrong SGK, th gian th lu phút. Sauờ ậđó di nhóm trình bày, HS nhóm khácạ ệl ng nghe và nh xét. Sau đó, GV ch iắ ạki th c.ế ứN1, N3: BT3N2, N4: BT4Các BT còn trong SGK yêu HS ềnhà làm. II. LUY PỆ ẬBT3: Ha ti ng to, ra khoáiả ườ ỏchí, th mãnỏ- Hì hì: mô ph ng ti ng phát raỏ ườđ ng mũi, âm thanh nh bi thíchằ ựthú, có hi lànhẻ ề- Hô mô ph ng ti ng to và thôố ườl khó nghe, gây giác khó ch choỗ ịng khác.ườ- mô ph ng ti ng nhiên,ơ ườ ựtho mái, không gi gìnả ữBT4:- xuân trên nh ng th cư ỏnon.- nó lã chã ng dài khi ph iướ ảngh c.ỉ ọ- Con ng ven núi quanh co, khúcườ ườkhu u.ỷ- ba hôi sau nh ng giặ ờtrên thao tr ng.ườ- Bác ng tích không ng ngh .ồ ỉ- Bu chi trên cánh ng, chổ ạb ch chu ng.ạ ồBT ngở ộ- GV: ra bài và nêu yêu uư ầ- HS: Suy nghĩ, làm BT. BT ngở Đi thích vào ch tr ng: oa óc, ốvun vút, n, ph ph t, m, tích ầt c, tùng tùng.ắTi ng tr ng tr ng ườ tùng tùng ra ch iơĐ ng tích cắ không ng tháng ngàyơL đài ph ph tầ bayờTh th nói chuy riêng tây tâm tìnhỏ ệCon tàu vun vút lao nhanhTi ng gà oa óc bình minh ng ngử ồNghé trâu ra ngọ ướ ồĐàn nủ trong chu ng đòi ănồThác mầ quanh núi...4. HO NG NGẠ đíchụ Phát tri năng ng ki th ng hình, ng thanh ượ ượ ểv ng vào bài th Phát tri năng giao ti ti ng Vi t, năng ạl văn n, năng th th mĩ, năng c.ậ Ph ng pháp:ươ c, thuy trìnhự Th gianờ phútHo ng GV và HSạ dung nộ ả- GV Ra bài cho HS vi đo nậ ạvăn ng ch ch n, kho ng 5-7ắ ảdòng) trong đó có ng ng hìnhử ượvà ng thanh.ừ ượ- HS Suy nghĩ, đo văn và trìnhạ ạbày tr và ng nghe, nh xét.ướ Đo văn mà HS c.ạ ượ5. HO NG TÌM TÒI NGẠ Ộ- đích: Giúp HS tìm tòi, ng ki th ng hình và ng thanh; phânở ượ ượtích giá tr bi ng hình, ng thanh trong các tác ph văn ch ngượ ượ ượ ươc th .ụ ể- Ph ng pháp: ươ c, th hành.ự ự- Th gian:ờ làm nhà.ởN dung yêu u:ộ ầ- Tìm bài th đo th đo văn có ng ng hình và ng thanh. Ch nộ ượ ượ ọvà phân tích giá tr bi bài th đo th hay đo văn em tìm c. ượ- Nhi ti p: Th hi các nhi nghiên chu cho bài Liên đo ạvăn trong văn n.ảIV. RÚT KINH NGHI MỆ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................