Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 trang 149 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho bảng phân bố tần số ghép lớp

Lớp số đo (độ)

Tần số

[535;537)

[537;539)

[539;541)

[541;543)

[543;545]

6

10

25

9

5

Cộng

55

                                                                                        Bảng 7

a) Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp, với các lớp như ở bảng 7.

b) Nếu nhận xét về kết quả đo của 55 học sinh kể trên.

Hướng dẫn giải

a) Kết quả đo của 55 học sinh lớp 8, khi đo tổng các góc trong của một ngũ giác lồi

Lớp số đo (độ)

Tần suất (%)

[535; 537)

[537; 539)

[539; 541)

[541; 543)

[543; 545]

10,91

18,18

45,45

16,36

9,10

Cộng

100 (%)

b) Kết quả đo của 55 học sinh kể trên có đặc điểm đáng chú ý nhất là phần lớn (79,99%) học sinh có kết quả đo thuộc vào khoảng từ 537 độ đến 543 độ.

 

Các câu hỏi cùng bài học