Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 9)

Lý thuyết

Câu hỏi

Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện cần và đủ"

a. Một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và ngược lại

b. Một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là một hình thoi và ngược lại

c. Phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi biệt thức của nó dương

Hướng dẫn giải

a) Điều kiện cần và đủ để một số chia hết cho 9 là tổng các chữ số của nó chia hết cho 9.

b) Điều kiện cần và đủ để tứ giác là hình thoi là tứ giác là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau.

c) Điều kiện cần và đủ để phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt là biệt thức của nó dương.


Các câu hỏi cùng bài học