Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 72)

Lý thuyết

Câu hỏi

Viết các phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợp

a) PVC, pily(vinyl axetat) từ etilen.

b) polibutadien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và stiren từ butan và etylbenzen.Hướng dẫn giải

Kết quả hình ảnh cho Viết các phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợp a) PVC, pily(vinyl axetat) từ etilen. b) polibutadien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và stiren từ butan và etylbenzen.

Các câu hỏi cùng bài học