Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 70)

Lý thuyết

Câu hỏi

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây:

a)      H2SO4(đặc) + C  → SO2 + CO2 + ?

b)      HNO3(đặc) + C → NO2 + CO2 + ?

c)       CaO + C → CaC2 + CO

d)      SiO2+ C → Si + CO

Hướng dẫn giải

a) 2H2SO4(đặc) + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O

b) 4HNO2(đặc) + C → 4NO2 + CO2 + 2H2O

c) CaO + 3C → CaC2 + CO

d) SiO2+ 2C → Si + 2CO

Các câu hỏi cùng bài học