Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 68)

Lý thuyết

Câu hỏi

Có hai dây chuyền may áo sơ mi. Ngày thứ nhất cả hai dây chuyền may được 930 áo. Ngày thứ hai do dây chuyền thứ nhất tăng năng suất 18%, dây chuyền thứ hai tăng năng suất 15% nên cả hai dây chuyền may được 1083 áo. Hỏi trong ngày thứ nhất mỗi dây chuyền may được bao nhiêu áo sơ mi ?

Hướng dẫn giải

Gọi số áo dây chuyển 1 làm được trong ngày 1 là x.

Gọi số áo dây chuyền 2 làm được trong ngày 1 là y.

Theo đề bài ta có :

\(\left\{{}\begin{matrix}x+y=930\\118\%\cdot x+115\%\cdot y=1083\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=450\\y=480\end{matrix}\right.\)

Vậy ngày thứ nhất dây chuyền 1 may được 450 áo, dây chuyền 2 may được 480 áo.

Các câu hỏi cùng bài học