Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 61)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy so sánh các số sau với 1 :

a) \(\left(4,1\right)^{2,7}\)

b) \(\left(0,2\right)^{0,3}\)

c) \(\left(0,7\right)^{3,2}\)

d) \(\left(\sqrt{3}\right)^{0,4}\)

Hướng dẫn giải

a) Ta thấy: \(\left(4,1\right)^0=1\)

Mà: 0 < 2,7 => \(\left(4,1\right)^{2,7}>1\)

b)Ta thấy: \(\left(0,2\right)^{0,3}< 0,2^0\)

\(\Rightarrow\left(0,2\right)^{0,3}< 1\)

c) Ta thấy: \(\left(0,7\right)^{3,2}< \left(0,7\right)^0\)

\(\Rightarrow\left(0,7\right)^{3,2}< 1\)

d) \(\left(\sqrt{3}\right)^{0,4}>\left(\sqrt{3}\right)^0\)

\(\Rightarrow\left(\sqrt{3}\right)^4>1\)

Các câu hỏi cùng bài học