Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 50)

Lý thuyết

Câu hỏi

Xác định a, b, c biết parabol \(y=ax^2+bx+c\) đi qua điểm \(A\left(8;0\right)\) và có đỉnh là \(I\left(6;-12\right)\)

Hướng dẫn giải

Hàm số đi qua \(A\left(8;0\right)\) nên: \(a.8^2+8b+c=0\)\(\Leftrightarrow64a+8b+c=0\).
Hàm số có đỉnh là: \(I\left(6;-12\right)\) nên: \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{-b}{2a}=6\\6^2.a+6b+c=-12\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}12a+b=0\\36a+6b+c=-12\end{matrix}\right.\).
Vậy ta có hệ: \(\left\{{}\begin{matrix}64a+8b+c=0\\-b=12a\\36a+6b+c=-12\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=-3\\b=-36\\c=96\end{matrix}\right.\).
Vậy : \(y=-3x^2-36x+96\).

Các câu hỏi cùng bài học