Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 5)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong bảng 2 có ghi một số giá trị của U và I đo được trong một thí nghiêm với một dây dẫn. Em hãy dự đoán giá trị sẽ phải có trong các ô còn trống. (Giả sử phép đo trong thí nghiệm có sai số không đáng kể).

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học