Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 30)

Lý thuyết

Câu hỏi

Vỏ electron của một nguyên tử có 20 electron. Hỏi:

a) Nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron ?

b) Lớp ngoài cùng có bao nhiêu electron ?

c) Đó là nguyên tố kim loại hay phi kim ?

Hướng dẫn giải

Nguyên tử có 20 electron nghĩà là có 20 proton hay số đơn vị điện tích hạt nhân là 20.

Cấu hình electron : ls2 2s2 2p5 3s2 3p6 4s2.

a) Nguyên tử có 4 lớp electron.

b) Lớp ngoài cùng có 2 electron..

c) Đó là kim loại.

Các câu hỏi cùng bài học