Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 20)

Lý thuyết

Câu hỏi

Lấy bao nhiêu phần khối lượng nguyên tử cacbon làm đơn vị cacbon ? Nguyên tử khối là gì ?

Hướng dẫn giải

Đơn vị cacbon có khối lượng bằng 1/12 khối lượng nguyên tử cacbon.

1đvC = 1/12 C.

Nguyên tử khối là khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon.

Các câu hỏi cùng bài học