Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 159)

Lý thuyết

Câu hỏi

Đốt 12,8 gam Cu trong không khí, hòa tan chất rắn thu được trong dung dịch HNO3 0,5M thấy thoát ra 448ml khí NO duy nhất (đktc).

a)Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b)Tính thể tích tối thiểu dung dịch HNO3 cần dùng để hòa tan chất rắn.

Hướng dẫn giải

a) 2Cu + O2 -> 2CuO (1)

3CuO + 8HNO3 -> 3Cu(NO3)2 + 2NO + H2O (2)

CuO + 2HNO3 -> Cu(NO3)2 + 2H2O (3)

b)

nCu = 0,2 (mol) ; nNO = 0,02 (mol)

Từ (2) => nCu(dư) = nNO = 0,03 (mol) ; (mol).

Từ (1) => nCuO = nCu(phản ứng) = 0,2 - 0,03 = 0,17 (mol).

Từ (3) => (mol).

Vậy thể tích dung dịch HNO3 cần dùng là : (lít).


Các câu hỏi cùng bài học