Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 140)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho \(a,b,c\in R;a\ne0;z_1,z_2\) là hai nghiệm của phương trình \(az^2+bz+c=0\)

Hãy tính \(z_1+z_2\) và \(z_1.z_2\) theo các hệ số a, b, c ?

Hướng dẫn giải

Trường hợp ∆ ≥ 0 ta đã biết kết quả.

Xét trường hợp ∆ < 0, từ công thức nghiệm

z1 = , z2 = với |∆| = 4ac - b2

z1 + z2 =

z1 z2 =Các câu hỏi cùng bài học