Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 135)

Lý thuyết

Câu hỏi

Khi cho buta -1,3 – đien tác dụng với H2 ở nhiệt độ cao, có Ni làm xúc tác, có thể thu được.

A. Butan      B. Isobutan     C. Isobutilen      D. Pentan

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là A

Các câu hỏi cùng bài học