Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 134)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tính \(\left|z\right|\) với :

a) \(z=-2+i\sqrt{3}\)

b) \(z=\sqrt{2}-3i\)

c) \(z=-5\)

d) \(z=i\sqrt{3}\)

Hướng dẫn giải

a) |z| = ; b) |z| = = √11

c) |z| = = 5 d) |z| = = √3Các câu hỏi cùng bài học