Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 123)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tiến lương hàng tháng của 7 nhân viên trong 1 công ty du lịch là : 650, 840, 690, 720, 2500, 670, 3000 (đơn vị : nghìn đồng)

Tìm số trung vị của các số liệu thống kê đã cho. Nêu ý nghĩa của kết quả đã tìm được ?

Hướng dẫn giải

Bảng số liệu có 7 giá trị, sắp các giá trị theo thứ tự không giảm ta có:

650, 670, 690, 720, 840, 2500, 3000.

Vì số phần tử = 7 là số lẻ nên số trung vị là Me = 720 (số chính giữa của dãy).

Ý nghĩa: vì số trung bình cộng = 1295,71 cao hơn Me rất nhiều nên trong bài toán này thì sử dụng Me đại diện cho mức lương là hợp lý hơn.

Các câu hỏi cùng bài học