Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 121)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt hai khí không màu propan và xiclopropan đựng trong các bình riêng biệt.

Hướng dẫn giải

Dùng thuốc thử là dung dịch brom nhận biết dc xiclopropan do hiện tương làm mất màu dung dịch brom, propan không làm mất màu dung dịch brom.


Các câu hỏi cùng bài học