Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 113)

Lý thuyết

Câu hỏi

 

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau :

(Chiều cao của 35 cây bạch đàn - đơn vị : m)

a. Lập bảng phân bố tần suất ghép lớp, với các lớp sau :

[6,5;7,0); [7,0;7,5); [7,5;8,0); [8,0;8,5); [8,5; 9,0); [9,0; 9,5]

b. Dựa vào kết quả của câu a) hãy nêu nhận xét về chiều cao của 35 cây bạch đàn nói trên

Hướng dẫn giải

a) Bảng phân bố tần suất lãi ghép lớp.

b) Theo bảng ta thấy có đến 57% số cây có chiều cao từ 7,5 đến 8,5 cm. Gần 92% số cây cao dưới 9m.

Các câu hỏi cùng bài học