Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 11)

Lý thuyết

Câu hỏi

Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu.

Hướng dẫn giải

- Hệ tọa độ chỉ gồm các trục tọa độ vuông góc với nhau và cắt nhau tại gốc tọa độ. Hệ tọa độ giúp ta xác định được vị trí của vật.
- Hệ quy chiếu gốm vật làm mốc, trục tọa độ gắn với vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ.Hệ quy chiếu không chỉ giúp ta xác định được vị trí của vật mà còn xác định được vị trí của vật trong các khoãng thời gian khác nhau.

Các câu hỏi cùng bài học