Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 103)

Lý thuyết

Câu hỏi

Một người dùng búa để nhổ một chiếc đinh (Hình 18.6). Khi người ấy tác dụng một lực 100 N vào đầu búa thì đinh bắt đầu chuyển động. Hãy tính lực cản của gỗ tác dụng vào đinh.

Hướng dẫn giải

Áp dụng quy tắc momen

Ta có: F. d1 = FC. d2 (1)

Với

(1) => FC = F. = 100.

=> FC = 1000 NCác câu hỏi cùng bài học