Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 101)

Lý thuyết

Câu hỏi

Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ?

A. CH4

B. C2H4

C. C6H6

D. CH3COOH

Hướng dẫn giải

Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ?

A. CH4

B. C2H4

C. C6H6

D. CH3COOH

Các câu hỏi cùng bài học