Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (SGK trang 10)

Lý thuyết

Câu hỏi

4. Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì ?

Hướng dẫn giải

Hằng số điện môi của một chất cho ta biết khi đặt các điện tích trong chất đó thì lực tác dụng giữa chúng sẽ giảm đi bao nhiêu lần so với khi đặt chúng trong chân không.

Các câu hỏi cùng bài học