Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (Sách bài tập trang 37)

Lý thuyết

Câu hỏi

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số :

a) \(y=3-4\sin x\)

b) \(y=2-\sqrt{\cos x}\)

Hướng dẫn giải

a) Do \(-1\le sinx\le1,\forall x\in R\).
Nên giá trị lớn nhất của \(y=3-4sinx\) bằng \(3-4.\left(-1\right)=7\)khi \(sinx=-1\)\(\Leftrightarrow x=-\dfrac{\pi}{2}+k\pi\).
Giá trị nhỏ nhất của \(y=3-4sinx\) bằng \(3-4.1=-1\) đạt được khi \(sinx=1\Leftrightarrow x=\dfrac{\pi}{2}+k2\pi\).

Các câu hỏi cùng bài học