Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4 (GSK trang 155)

Lý thuyết

Câu hỏi

Rút gọn các biểu thức :

a) \(\dfrac{2\sin2\alpha-\sin4\alpha}{2\sin2\alpha+\sin4\alpha}\)

b) \(\tan\alpha\left(\dfrac{1+\cos^2\alpha}{\sin\alpha}-\sin\alpha\right)\)

c) \(\dfrac{\sin\left(\dfrac{\pi}{4}-\alpha\right)+\cos\left(\dfrac{\pi}{4}-\alpha\right)}{\sin\left(\dfrac{\pi}{4}-\alpha\right)-\cos\left(\dfrac{\pi}{4}-\alpha\right)}\)

d) \(\dfrac{\sin5\alpha-\sin3\alpha}{2\cos4\alpha}\)

Hướng dẫn giải

Giải bài 4 trang 155 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Giải bài 4 trang 155 SGK Đại Số 10 | Giải toán lớp 10

Các câu hỏi cùng bài học