Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4. BT đột biến số lượng NST

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Thành Đạt vào ngày 2020-10-28 06:41:49 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 59 | Lượt Download: 0 | File size: 0.021408 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

NGA SINH

- Youtube channel: https://www.youtube.com/ngasinh

- Facebook page: https://www.facebook.com/ngasinhvlog

- Facebook group: https://www.facebook.com/groups/470613563765927/Bài 3: BÀI TẬP ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST

Hướng dẫn giải

ThS. Nga Sinh

Câu 1. Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24, nếu có đột biến dị

bội xảy ra thì số loại thể tam nhiễm có thể được tạo ra tối đa trong quần thể của loài

là:

A. 12.B. 24.C. 36.D. 48.Câu 2. Tế bào sinh hạt phấn của một cây nguyên phân 6 lần liên tiếp đã sinh ra các tế

bào con có tổng cộng 896 NST. Loài đó có thể có tối đa bao nhiêu loại giao tử thiếu 1

NST?

A. 1.B. 7.C. 14.D. 21.Câu 3. Ở 1 loài thực vật có bộ NST 2n = 36. Số thể tứ nhiễm kép tối đa của loài là:

A. 153.B. 18.C. 455.D. 72.Câu 4. Ở 1 loài thực vật có bộ NST 2n = 36. Số trường hợp trong tế bào đồng thời có

thể tam nhiễm, tứ nhiễm và không nhiễm là:

A. 816.B. 2448.C. 4896.D. 5832.Câu 5. Ở 1 loài thực vật có bộ NST 2n = 48. Số trường hợp trong tế bào đồng thời có

thể tam nhiễm kép và thể không nhiễm là:

A. 276.B. 2024.C. 6072.D. 12144.Câu 6. Một loài thực vật có tối đa 28 kiểu thể không nhiễm kép, bộ nhiễm sắc thể

lưỡng bội (2n) của loài trên có số lượng là:

A. 8.B. 16.C. 24.D. 48.Câu 7. Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 12. Một hợp tử của loài

này sau 3 lần nguyên phân liên tiếp tạo ra các tế bào con có tổng số nhiễm sắc thể

đơn là 112. Hợp tử trên có thể phát triển thành: (biết rằng nếu có đột biến thì đột

biến chỉ xuất hiện ở 1 cặp NST).

A. thể một nhiễm.

B. thể bốn nhiễm.

C. thể khuyết nhiễm.

D. thể ba nhiễm.NGA SINH

- Youtube channel: https://www.youtube.com/ngasinh

- Facebook page: https://www.facebook.com/ngasinhvlog

- Facebook group: https://www.facebook.com/groups/470613563765927/Câu 8. Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Trong quá trình giảm phân hình

thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li, các cặp nhiễm sắc thể khác

phân li bình thường. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực, cặp nhiễm

sắc thể số 5 không phân li, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Sự thụ

tinh giữa giao tử đực và giao tử cái đều mang 11 nhiễm sắc thể được tạo ra từ quá

trình trên sẽ tạo ra thể đột biến dạng :

A. thể không.

B. thể một kép.

C. thể một.

D. thể ba.NGA SINH

- Youtube channel: https://www.youtube.com/ngasinh

- Facebook page: https://www.facebook.com/ngasinhvlog

- Facebook group: https://www.facebook.com/groups/470613563765927/Bài 3: BÀI TẬP ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST

Hướng dẫn giải

ThS. Nga Sinh

Câu 1. Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24, nếu có đột biến dị

bội xảy ra thì số loại thể tam nhiễm có thể được tạo ra tối đa trong quần thể của loài

là:

A. 12.B. 24.C. 36.D. 48.Hướng dẫn

2n = 24 => n = 12

=> Số loại thể tam nhiễm là C112 = 12 loại.

Đáp án A.

Câu 2. Tế bào sinh hạt phấn của một cây nguyên phân 6 lần liên tiếp đã sinh ra các tế

bào con có tổng cộng 896 NST. Loài đó có thể có tối đa bao nhiêu loại giao tử thiếu 1

NST?

A. 1.B. 7.C. 14.D. 21.Hướng dẫn

Tế bào sinh hạt phấn có bộ NST 2n, nguyên phân 6 lần tạo 26 tế bào con

Tổng NST trong số các tế bào con là 26 . 2n = 896 (NST)

=> 2n=14 => n = 7 (NST)

Vậy loài này có tối đa số loại giao tử thiếu 1 NST là C17 = 7 loại.

Đáp án B.

Câu 3. Ở 1 loài thực vật có bộ NST 2n = 36. Số thể tứ nhiễm kép tối đa của loài là:

A. 153.B. 18.C. 455.D. 72.Hướng dẫn

2n = 36 => n = 18 (NST)

Số thể tứ nhiễm kép tối đa của loài là C218 = 153.

Đáp án A.

Câu 4. Ở 1 loài thực vật có bộ NST 2n = 36. Số trường hợp trong tế bào đồng thời có

thể tam nhiễm, tứ nhiễm và không nhiễm là:

A. 816.

Hướng dẫnB. 2448.C. 4896.D. 5832.NGA SINH

- Youtube channel: https://www.youtube.com/ngasinh

- Facebook page: https://www.facebook.com/ngasinhvlog

- Facebook group: https://www.facebook.com/groups/470613563765927/2n = 36 => n = 18 (NST)

Số cách chọn thể tam nhiễm trong 18 cặp NST là: C118 = 18

Số cách chọn thể tứ nhiễm trong 17 cặp NST là: C117 = 17

Số cách chọn thể không nhiễm trong 16 cặp NST là: C 116 = 16

Kết quả cần tìm là 18.17.16 = 4896 (hoặc = A318).

Đáp án C

Câu 5. Ở 1 loài thực vật có bộ NST 2n = 48. Số trường hợp trong tế bào đồng thời có

thể tam nhiễm kép và thể không nhiễm là:

A. 276.B. 2024.C. 6072.D. 12144.Hướng dẫn

2n = 48 => n = 24.

Số cách chọn thể tam nhiễm kép trong 24 cặp NST là : C224 = 276.

Số cách chọn thể không nhiễm trong 22 cặp NST còn lại là: C122 = 22.

Kết quả cần tìm là 276.22 = 6072.

Đáp án C.

Câu 6. Một loài thực vật có tối đa 28 kiểu thể không nhiễm kép, bộ nhiễm sắc thể

lưỡng bội (2n) của loài trên có số lượng là:

A. 8.B. 16.C. 24.D. 48.Hướng dẫn

Bộ NST lưỡng bội của loài là 2n.

Số thể không nhiễm kép là C2n

Có C2n = 28 => n = 8 => 2n = 16.

Đáp án B.

Câu 7. Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 12. Một hợp tử của loài

này sau 3 lần nguyên phân liên tiếp tạo ra các tế bào con có tổng số nhiễm sắc thể

đơn là 112. Hợp tử trên có thể phát triển thành: (biết rằng nếu có đột biến thì đột

biến chỉ xuất hiện ở 1 cặp NST).

A. thể một nhiễm.

B. thể bốn nhiễm.

C. thể khuyết nhiễm.

D. thể ba nhiễm.NGA SINH

- Youtube channel: https://www.youtube.com/ngasinh

- Facebook page: https://www.facebook.com/ngasinhvlog

- Facebook group: https://www.facebook.com/groups/470613563765927/Hướng dẫn

Gọi số NST trong hợp tử là A.

Hợp tử nguyên phân 3 lần tạo 23 tế bào con

Số NST đơn trong các tế bào con là A. 23 (NST)

Ta có A. 23 = 112 => A= 14 = 12 + 2 = (2n + 2) hoặc (2n + 1 + 1)

Vì đột biến chỉ xuất hiện ở 1 cặp NST nên hợp tử là 2n+2, có thể phát triển thành thể

bốn nhiễm.

Đáp án B.

Câu 8. Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Trong quá trình giảm phân hình

thành giao tử cái, cặp nhiễm sắc thể số 1 không phân li, các cặp nhiễm sắc thể khác

phân li bình thường. Trong quá trình giảm phân hình thành giao tử đực, cặp nhiễm

sắc thể số 5 không phân li, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Sự thụ

tinh giữa giao tử đực và giao tử cái đều mang 11 nhiễm sắc thể được tạo ra từ quá

trình trên sẽ tạo ra thể đột biến dạng :

A. thể không.

B. thể một kép.

C. thể một.

D. thể ba.

Hướng dẫn

2n = 24 => n =12

Giao tử đực và cái mang 11 NST chính là n – 1

Sự thụ tinh giữa giao tử đực và giao tử cái đều mang 11 NST

(n - 1).(n - 1) = 2n -1 -1 hoặc 2n -2. Tuy nhiên ở 2 cặp NST khác nhau nên tạo ra thể

một kép 2n – 1 – 1

Đáp án B.

Mọi thắc mắc, các em có thể liên hệ với chị Nga Sinh qua các kênh sau đây:

- Youtube channel:

Nga Sinh https://www.youtube.com/ngasinh

- Facebook page:NGA SINH

- Youtube channel: https://www.youtube.com/ngasinh

- Facebook page: https://www.facebook.com/ngasinhvlog

- Facebook group: https://www.facebook.com/groups/470613563765927/Nga Sinh https://www.facebook.com/ngasinhvlog

- Facebook group:

Nga Sinh- Hỗ trợ học môn Sinh học

https://www.facebook.com/groups/470613563765927/