Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4.45 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Nguyên tố nitơ trong các hợp chất có số oxi hoá thấp nhất là -3 và cao nhất là +5. Xác định số oxi hoá của nitơ trong các hợp chất sau và xét xem trong hợp chất nào nitơ chỉ có tính oxi hoá, trong hợp chất nào nitơ chỉ có tính khử ?

a) \(NH_3, N_2O, HNO_3, NO_2\).

b) \(NH_4Cl, NO, HNO_2, N_2O_5\)

Hướng dẫn giải

\(a)\mathop {\,\,\,\,N}\limits^{ - 3} {H_3}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\mathop N\limits^{ + 1} _2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\mathop N\limits^{ + 4} {O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,H\mathop N\limits^{ + 5} {O_3}\)

N chỉ có tính khử       N chỉ có tính oxi hóa

\(b)\,\,\mathop N\limits^{ - 3} {H_4}Cl\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\mathop N\limits^{ + 2} O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,H\mathop N\limits^{ + 3} {O_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{\mathop N\limits^{ + 5} _2}{O_5}\)

chỉ có tính khử       N chỉ có tính oxi hóa

Các câu hỏi cùng bài học