Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4.44 trang 45 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho 2,24 gam sắt tác dụng với dung dịch HCl dư. Khí sinh ra cho đi qua ống đựng 4,2 gam CuO được đốt nóng. Xác định khối lượng của chất rắn ở trong ống sau phản ứng.

Hướng dẫn giải

 \(Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(1)\)

Theo PTHH (1) ta có 

\(\begin{array}{l}
{n_{{H_2}}} = {n_{Fe}}{\rm{ }} = \frac{{2,24}}{{56}} = {\rm{ }}0,04{\rm{ }}\left( {mol} \right).\\
CuO + {H_2} \to Cu + {H_2}O\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(2)
\end{array}\)

Theo PTHH (2) :

Số mol CuO phản ứng : n_{CuO} = n_{H_2} = 0,O_4 mol.

Số mol Cu tạo ra là 0,O_4 mol.

Số mol CuO dư  \({{4,2} \over {80}} - 0,O_4 = 0,0125\,(mol)\)

Sau phản ứng trong ống nghiệm có: \(m_{Cu}=64×0,O_4=2,56 (g)\)

\(m_{CuO}=80×0,0125=1 (g)\).

Khối lượng chất rắn : 1+ 2,56=3,56 (g).

Các câu hỏi cùng bài học