Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4.32, 4.33 trang 31 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Lý thuyết

Câu hỏi

4.32. Trong các loại tơ dưới đây, chất nào là tơ nhân tạo

A. Tơ visco.              B. Tơ capron.

C. Nilon-6,6.             D. Tơ tằm

4.33. Teflon là tên của một polime được dùng làm

A. chất dẻo.                                 B. tơ tổng hợp.

C. cao su tổng hợp.                    D. keo dán.

Hướng dẫn giải

Chọn các đáp án:

4.32 4.33
A A

Các câu hỏi cùng bài học