Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4.3 (Sách bài tập trang 203)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trên mặt phẳng tọa độ tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức \(z\) thỏa mãn điều kiện :

a) Phần thực của  \(z\) bằng phần ảo của nó

b) Phần thực của  \(z\) là số đối của phần ảo của nó

c) Phần ảo của  \(z\) bằng hai lần  phần thực của nó cộng với 1

d) Môđun của  \(z\) bằng 1, phần thực của  \(z\) không âm

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học