Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 trang 31 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Lý thuyết

Câu hỏi

4.28. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là

A. poli(ure-fomandehit).              B. teflon

C. poli(etylen terephtalat).          D. poli(phenol-fomandehit).

4.29. Polime được điểu chê bằng phản ứng trùng ngưng là

A. poli(metyl metacrylat).          B. poliacrilonitrin.

C. polistiren.                             D. polipeptit.

4.30. Cho các loại tơ sau :

1. (-NH - [CH2]6 - NH - CO - [CH2]4 – CO-)n

2. (-NH-[CH2]5-CO-)n

3. [C6H7O2(OOCCH3)3]n

Tơ thuộc loại poliamit là

A.1,3.                                       B. 1,2, 3.

C. 2, 3.                                     D. 1,2.

4.31. Công thức của cao su isopren là

A. (- CH2 - CH = CH - CH2-)n

B. (-CH2- C(-CH3)=CH – CH2-)n

C. (-CH2-CH=CH-CH2-CH(-C6H5)-CH2-)n

D. (-CH2- CH = CH - CH2 – CH(-CN) – CH2)n

Hướng dẫn giải

Chọn các đáp án

4.28

4.29

4.30

4.31

B

D

D

B

Các câu hỏi cùng bài học