Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4.23, 4.24 trang 30 sách bài tập (SBT) Hóa học 12

Lý thuyết

Câu hỏi

4.23. Cao su sống (hay cao su thô) là

A. Cao su thiên nhiên                          B. Cao su chưa lưu hóa

C. Cao su tổng hợp                              D. cao su lưu hóa

4.24. Khi clo hoá PVC, tính trung bình cứ k mắt xích trong mạch PVC phản ứng với một phân tử clo. Sau khi clo hoá, thu được một polime chứa 63,96% clo (về khối lượng). Giá trị của k là

A. 3                B.6                        C. 5                     D.4

Hướng dẫn giải

Chọn các đáp án

4.23 4.24
B A

Các câu hỏi cùng bài học