Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4.19 trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Lập PTHH của các phản ứng oxi hoá - khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron :

a)  Cho \(MnO_2\), tác dụng với dung dịch axit HC1 đặc thu được \(Cl_2, MnO_2\) và \(H_2O\).

b)  Cho Cu tác dụng với dung dịch axit \(HNO_3\) đặc, nóng thu được \(Cu(NO_3)_2, NO_2\) và \(H_2O\).

c)  Cho Mg tác dụng với dung dịch \(H_2SO_4\) đặc, nóng thu được \(MgSO_4, S , H_2O\).

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học