Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4.17 trang 40 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong các phản ứng sau, chất nào là chất oxi hoá ? Chất nào là chất khử ?

Hướng dẫn giải

a)       \(2\mathop {Na}\limits^0 \, + \,\mathop S\limits^0  \to {\mathop {Na}\limits^{ + 1} _2}\mathop S\limits^{ - 2} \)

Chất oxi hóa   chất khử

b)       \(\mathop {Zn}\limits^0 \, + \,\mathop {Fe}\limits^{ + 2} S{O_4} \to \mathop {Zn}\limits^{ + 2} S{O_4} + \mathop {Fe}\limits^0 \)

Chất oxi hóa chất khử

Các câu hỏi cùng bài học