Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 4.1 trang 4 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền tên hạt tạo thành nguyên tử vào các câu sau đây (chép vào vở bài tập) :

a) ........ và ....... có điện tích như nhau, chỉ khác dấu.

b) ......... và ......... có cùng khối lượng, còn .......... có khối lượng rất bé, không đáng kể.

c) Những nguyên tử cùng loại có cùng số .......... trong hạt nhân.

d) Trong nguyên tử ........... luôn chuyển động rất nhanh và sắp xếp thành từng lớp.

Hướng dẫn giải

a) Proton và electron ;

b) Proton và nơtron, electron ;

c) Proton ;

d) Các electron.

Các câu hỏi cùng bài học