Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 38 (Sách bài tập trang 108)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hình 13 :

Hãy tính sin L (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư), biết rằng \(\sin30^0=0,5\)

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học