Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 38.3* Trang 48 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Lý thuyết

Câu hỏi

A là hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử có 1 liên kết ba. Khi cho 4 gam tác dụng với dung dịch brom dư thấy lượng brom đã tham gia phản ứng là 32 gam. Hãy xác định công thức phân tử của A.

Hướng dẫn giải

Gọi công thức phân tử của A là CxHy, vì có 1 liên kết ba nên có phản ứng

CxHy       + 2Br2    -----------> CxHyBr4

1 mol         2 mol

\({4 \over {12x + y}}mol\) \({{32} \over {160}}mol\)

Ta có : 12x + y = 40.

Vậy : Công thức phân tử của A là C3H4.

Các câu hỏi cùng bài học