Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 38.20 Trang 55 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho 10,4 g oxit của một nguyên tố kim loại hoá trị II tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng tạo thành 15,9 g muối. Xác định nguyên tố kim loại.

Hướng dẫn giải

Gọi M là kí hiệu, nguyên tử khối của kim loại, công thức phân tử của oxit là MO.

Phương trình hoá học của phản ứng:

\(MO\,\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,\,\,\,2HCl \to MC{l_2}\,\,\,\,\,\,\,\, + {H_2}O\)

(M+16)g                              (M+71)g

10,4g                                    15,9g

Theo phương trình hoá học trên ta có :

15,9 x (M + 16 ) =10,4 x (M+71) ---> M=88   (Sr)

Nguyên tố kim loại là stronti (Sr)

Các câu hỏi cùng bài học