Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 37 (SBT trang 117)

Lý thuyết

Câu hỏi

Biểu diễn hình học tập nghiệm của các bất phương trình sau :

a) \(3+2y>0\)

b) \(2x-1< 0\)

c) \(x-5y< 2\)

d) \(2x+y>1\)

e) \(-3x+y+2\le0\)

f) \(2x-3y+5\ge0\)

Hướng dẫn giải

a) Vẽ đường thẳng \(3+2y=0\). Vì điểm O(0;0) có tọa độ thõa mãn bất phương trình nên phần không tô màu là miền nghiệm của bất phương trình:
TenAnh1 TenAnh1 A = (-4.34, -5.96) A = (-4.34, -5.96) A = (-4.34, -5.96) B = (11.02, -5.96) B = (11.02, -5.96) B = (11.02, -5.96) D = (10.28, -5.54) D = (10.28, -5.54) D = (10.28, -5.54) F = (9.98, -5.84) F = (9.98, -5.84) F = (9.98, -5.84)

Các câu hỏi cùng bài học