Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 37.16 Trang 52 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền thêm những công thức hoá học của những chất cần thiết vào các phương trình hoá học sau đây rồi cân bằng phương trình :

a) Mg + HCl —--------> ? + ?                          b) Al + H2SO4 —-------> ? + ?

c) MgO + HCl -------> ? + ?                             d) CaO + H3PO—--------> ? + ?

đ) CaO + HNO3    -------> ? + ?

Hướng dẫn giải

a) \(Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2} \uparrow \)

b) \(2Al + {H_2}S{O_4} \to A{l_2}{(S{O_4})_3} + 3{H_2} \uparrow \)

c) \(MgO + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}O\)

d) \(3CaO + 2{H_3}P{O_4} \to C{a_3}{(P{O_4})_2} + 3{H_2}O\)

đ) \(CaO + 2HN{O_3} \to Ca{(N{O_3})_2} + {H_2}O\)

Các câu hỏi cùng bài học