Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 36 trang 17 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Thực hiện các phép tính sau trên máy tính bỏ túi.

a) \(\sqrt {13}  \times {(0,12)^3}\) làm tròn kết quả đến 4 chữ số thập phân.

b) \(\root 3 \of 5 :\sqrt 7 \) làm tròn kết quả đến 6 chữ số thập phân.

Hướng dẫn giải

a) 0,0062;

b) 0,646310.

Các câu hỏi cùng bài học