Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 36 (Sách bài tập - trang 10)

Lý thuyết

Câu hỏi

Phân tích thành nhân tử :

a) \(x^2+4x+3\)

b) \(2x^2+3x-5\)

c) \(16x-5x^2-3\)

Hướng dẫn giải

a,\(x^2+4x+3\)

=\(x^2+3x+x+3\)

=\(x\left(x+3\right)+\left(x+3\right)\)

=(x+3)(x+1)

b,\(2x^2+3x-5\)

=\(2x^2+5x-2x-5\)

=x(2x+5)-(2x+5)

=(2x+5)(x-1)

c,\(16x-5x^2-3\)

=\(-\left(5x^2-16x+3\right)\)

=\(-\left(5x^2-x-15x+3\right)\)

=-[x(5x-1)-3(5x-1)]

=-[(5x-1)(x-3)]

=-(5x-1)(x-3)

Các câu hỏi cùng bài học