Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 36 Luyện tạp hidrocacbon thơm

Gửi bởi: Cù Văn Thái vào 03:42 AM ngày 23-09-2019 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 245 | Lượt Download: 0 | File size: 0.136589 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tiết : 53
Ngày dạy:13/03/2018
Người hướng dẫn: NNGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
Người dạy: Huỳnh Thanh Trọng

CHƯƠNG 7: HIDROCACBON THƠM NGUỒN HIDROCACBON THIÊN
NHIÊN HỆ THỐNG HÓA VỀ HIDROCACBON.
BÀI 36: LUYỆN TẬP HIDROCACBON THƠM

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
 Biết được:
- Củng cố tính chất hoá học và phương pháp điều chế hiđrocacbon
- So sánh tính chất hoá học của hiđrocacbon thơm với ankan, anken.
Hiểu được:
- Chứng minh bằng phương trình hóa học.
- Vận dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kĩ năng so sánh, tìm mối liên hệ giữa các kiến thức cơ bản để từ đó có cách nh ớ
hệ thống.
- Vận dụng kiến thức đã học từ đó hình thành kĩ năng giải bài toán hoá học.
3. Tình cảm, thái độ:
Ý thức cẩn thận, trung thực, kiên trì, chính xác trong học tập hoá học.
4. Năng lực:
-

Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
Năng lực giải quyết vấn đề.
Năng lực tính toán.
Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào đời sống.

5. Trọng tâm:
Ôn lại kiến thức và hình thành kỹ năng giải bài tập.

II. Chuẩn bị:Giáo viên:
-

Chuẩn bị bài tập, giáo án.
Học sinh:

-

Xem làm tất cả các nội dung của các bài học mà đã được học ở chương 7. Máy tính bỏ túi.III. Phương pháp: đàm thoại tìm tòi, trực quan, thuyết trình.
IV. Nội dung và tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số (5”)
2. Kiểm tra bài cũ:
Thờ
i
Nội dung
gian
5
I.Kiến thức cần nắng vững:
1. Cách gọi tên các đồng đẳng của
benzen, các đồng phân có 2 nhánh ở
vòng benzen:

1,2-etylmetylbenzen (o-etyltoluen)

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động 1:

-Cách nhóm nhanh
chống hoàn thành
GV yêu cầu HS chia làm 4
yêu cầu của giáo
nhóm và yêu cầu các nhóm
gọi tên theo 2 cách các chất có viên.
CTCT như sau:
Nhóm 1:
Nhóm 1:
1,2etylmetylbenzen (oetyltoluen)
Nhóm 2:

1,3- etylmetylbenzen(m-etyltoluen)

1,4 etylmetylbenzen (p-etyltoluen)
Nhóm 3:

2-etyl-1,5-dimetylbenzen

Hoạt động của
học sinh

Nhóm 4:

GV nhận xét bài làm của các
nhóm rồi yêu cầu HS rút ra

Nhóm 2:
1,3etylmetylbenzen(m
-etyltoluen)

Nhóm 3:
1,4
etylmetylbenzen (petyltoluen)
Nhóm 4:
2-etyl-1,5dimetylbenzen.

quy tắc gọi tên và các chú ý
trong các cách gọi tên.
- Các đồng đẳng của benzen:
- Tên các đồng phân có từ 2
nhánh vòng benzen:
- Hãy chỉ ra các vị trí đã được
quy ước khi benzen bắt đầu
có 1 nhóm thế?
- Từ các ví dụ hãy rút ra các
chú ý trong cách gọi tên?
2.Tính chất hoá học chung của
hiđorocacbon thơm.

Nhóm 1:

10

Hoạt động 2:

-Nhắc lại các tính
GV yêu cầu lớp chia thành 4 chất hóa học của
nhóm và hoàn thành PTHH hidrocacbon thơm.
sau:
-Nhóm 1:
Toluen phản ứng với dd -Thảo luận và
Br2(
xt:
Bột hoàn thành phương
trình hóa học theo
Fe);HNO3(H2SO4đặc).
- Nhóm 2:Benzen phản ứng yêu cầu.
với H2 (xt:Ni).
-Nhóm 3:
Etylbenzen với Cl2(đk ánh
sáng), với dung dịch KMnO4
(to);
-Nhóm 4:
stiren với dd Br2
Từ đó hãy rút ra tính chất hoá
học chung của hidrocacbon
thơm?

Các PTHH:

Hoạt động 3.
Viết PTHH của các quá trình
chuyển hoá sau:
Yêu cầu mỗi nhóm thực hiện
1 phương trình.

II.Bài tập.
Trích mỗi lọ một ít dung dịch sau đó
lần lượt:
- Dùng dung dịch AgNO3/NH3 ta
nhận biết được hex-1-in.
- Dùng dung dịch KMnO4 nhận biết
được stiren ở điều kiện thường,
nhận được toluen khi đun nóng.

Hoạt động 4.

5

5

3

10

MA= 5,75 ¿ 16 = 92(g/mol)
⇒ 14n - 6 = 92 ⇒ n = 7
A là C7H8 hay C6H5-CH3 (toluen)
m=12.825 gam

Các phương trình:

Trình bày phương pháp hoá -Trình bày phương
học phân biệt các chất lỏng pháp nhận biết các
chất.
sau:
Benzen, stiren, toluen, và
hex-1-in.
GV hướng dẫn HS dựa vào
đặc điểm cấu tạo của các
chất để xác định thuốc thử:

Hoạt động 5:

-Hoàn thành yêu
GV cho HS làm bài tập: cầu của bài tập.
Câu hỏi: Cho A là một đồng
đẳng của benzen có tỉ khối
hơi so với metan bằng 5,75. A
tác dụng vừa đủ 3.36 lít
Br2(Dk: Fe). Hãy tính khối
lượng muối sau phản ứng.
Viết PTHH của các quá trình
chuyển hoá sau:
Hoạt động 6:
-Viết PTHH của

-Viết PTHH của các phản
ứng điều chế etilen,
axetilen từ metan;điều chế
clobenzen và nitrobenzen từ
benzen và các chất vô cơ
khác.

các phản ứng.

Bài tập 4 (SGK).
a. Khối lượng TNT là:

b. Khối lượng HNO3 phản ứng là:

Bài tập 4(SGK)
GV hướng dẫn HS làm bài:
Viết PTHH của phản ứng,
tìm mối quan hệ giữa chất
đã biết và chất cần tìm.

-Xem sách giáo
khoa đọc đề và
thảo luận nhóm và
giải bài tập.

Hoạt động 7: Củng cố bài và cho bài tập về nhà: 5(phút)
* Bài tập:
1. Polistiren được điều chế bằng cách:
A. Trùng ngưng vinylbenzen
B. Trùng hợp stiren
C. Đồng trùng hợp butađien-1,3 và stiren.
D. Nung stiren đến nóng chảy.
2. Một hidrocacbon X có công thức nguyên (C4H5)n không làm mất màu dung dịch brom. Nitro hoá
X thu được dẫn xuất duy nhất của X có tên gọi là:
A. Etylbezen.

B. o- xilen

C. m- xilen

D. p-xilen

* Bài tập về nhà: Bài tập tong SGK
2020-09-29 07:37:13