Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 35 (SGK trang 61)

Lý thuyết

Câu hỏi

Xác định k và m để hai đường thẳng sau đây trùng nhau :

\(y=kx+\left(m-2\right)\left(k\ne0\right)\)                          \(y=\left(5-k\right)x+\left(4-m\right)\left(k\ne5\right)\)

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn làm bài:

Hai đường thẳng y = kx + (m – 2) và y = (5 – k)x + (4 – m) trùng nhau khi và chỉ khi: k = 5 – k (1) và m – 2 = 4 – m (2)

Từ (1) ta có: k = 2,5

Từ (2) ta có: m = 3

Vậy, điều kiện để hai đường thẳng trùng nhau là k = 2,5 và m = 3.

Các câu hỏi cùng bài học