Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 35 (Sách bài tập trang 162)

Lý thuyết

Câu hỏi

Trên mặt phẳng tọa độ cho điểm I có tọa độ (-3; 2). Nếu vẽ đường tròn tâm I bán kính bằng 2 thì đường tròn đó có vị trí tương đối như thế nào đối với trục tọa độ ?

Hướng dẫn giải

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Kẻ \(IA\perp Ox\). Do \(IA=2=R\) nên đường tròn (I) tiếp xúc với trục hoành.

Kẻ \(IB\perp Oy\). Do \(IB=3>R\) nên đường tròn (I) và trục tung không giao nhau

Các câu hỏi cùng bài học