Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 35* (Sách bài tập - tập 1 - trang 130)

Lý thuyết

Câu hỏi

Em hãy viết đầu đề của bài tập có hình vẽ là hình 9

 

Hướng dẫn giải

_ Em nghĩ ra 3 đề _

Đề 1 : Cho 3 điểm k thẳng hàng A , B , C . Vẽ các đoạn thẳng AB , BC , CA . Vẽ đường thẳng a cắt AC , BC tương ứng tại D , E

Đề 2 : Vẽ 2 tia chung gốc OA , OB . Lấy I là điểm nằm giữa A , B . Vẽ tia Ot chứa điểm I

Đề 3 : Vẽ 2 tia chug gốc OA , OB . Vẽ tia Ot cắt đoạn AB tại điểm I nằm giữa A , B

Các câu hỏi cùng bài học