Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon khác - 12 bài giảng hóa học 11

176182a5d9adc1e8caa4753309d590e3
Gửi bởi: trung123 vào ngày 2016-12-11 10:05:02 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 219 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ÐÏ#ࡱ#á################>###þÿ#############8###Ò###########þÿÿÿ####þÿÿÿ#### ###### ### ### ### ###š › œ  ž Ÿ ###¡###¢###£###¤###¥###¦###§###¨###©###ª###«###¬### ###®###¯###°###±###²###³###´###µ###¶###·###¸###¹###º###»###¼###½###¾###¿###À###Á###Â###Ã###Ä###Å###Æ###Ç###È###É###Ê###Ë###Ì###Í###Î###Ï###Ð###Ñ###ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ#n#ðH‡## ##.êñ¢± Ãýs`ý8ÿ‡PNG’ ‘####IHDR###¢###e#####:P######sRGB#®Î#é####gAMA##± #üa#### cHRM##z&## ‡##ú### è##u0##ê`##: ###p ºQ<###€ € ˜ œ pHYs#########Ê&ó?##ÿyIDATx^ìý#»-G%‘ù ih¼@ ¼7ÂJ#Ÿ ž ‡###yïr Dã= ë‡nhßô € ´‡w\\ y‡ä{¾X#¹2#³2+³Ì>÷\\qu Ò>{ïÚU##+W¬ 4õo®>ºäøß#ý£þïø#ÿ þ‡îÜÿ ~öÿÉgøôä¯iÍ=8gGºkæяŸ Ÿ ˆ › “ ŽŽ Ÿ#ý¿Ý#x#ÿø þæ÷ö#ùïº£Ë ¯;úäñõ'´ÙùÒÆóâ³k .=þìÑ'ô#ïý5ñ7'u ½ó ³Ã|ü÷ÉèWøï#ñ#Hî3G#?¾òèš Ž   œ ˜¢ãË >z|Ùч /9úàñÅG#8þØÑû ?zôÞã ‡íèÆ£+ Orû ##χ¿o íú£ËµApÃûr?  Ž  Ž œœ ÿþ$¯¹w® =fËåY#Â{ü ûô uÒßïí#‡#®#›‚ ž Ž X>stññ§ >vüÉ£ #‡B øq#âEGï# ‚ Ž  €¾/#ñóGW#cûÂѧOlóç»IÎ}ãѧ#ti3#Þ$ ‡A¯íd¯oü^¤ë M¸^#¤ÏE# n; ø£ #~ Wú#lŸ ‚ ž – … Žv#3#/=ú #ñB#"X12âÍG 9ÆöÅ#Únó`û¢#ÿf#?’  Ÿ ‘#§ ÛÍò=öÃõÙïNÇöûb###7ø‡¤Pú 8b#Æo@& p`ÅO#+^#Ãó #š  ˆ … žˆÏG·#]%#Ævõ‡n_sââkìS~ ÷gê:oùC¹/3Û#ÿPìx©ØñRiTÅ }®ï” Ž –ÚÑñïv‡# x#2#Xñ#aEhÅ#DèÄŽ #¯>¾U.ò䶫ä\\¸`0±±b¹±µùÏ #í·z íÛgå#k7;ÿ#_j@¬mø®ü#ï#l»öòÜ;ØŽ´Ø ;ù##Ý|# #+B## Ї— ‚ ˆ ‡å(#PnÊÑIlâ¼À‡Jç Hç]#N<ÓÛg#dWËõ# íûûá½ ðÐ6 4²Ð Dc -_á³Ìo*#)‹œ ˆ ”  Œ ˜‚ ˆ ‘(n Ì#Yñ¹#ñJ#"tâU °|Œ ˆ–X# 2s#@üìñmr°=¶Ûq#iíÜn í6½ñr¡ %È#K_o#'âX·‡#o##þÞ{ñí¶ùs#D¸ ¥×î÷?Ýv#ȇ – — Ž  ŽÓé R·)# ##£#"#6dÏ#@´#Ø6#Fç ï¬#‡ä@ÿÙVçÑ¥#§çÝ#çìol#V ##¯#'##ÉÍ6 š› ˆ  ‘ ˜ ˜  ˆv 6çh: ûXxØ#‡# f¸¿ òÜ[#yÎ #ÿÞ#4/4ðÍÄ}þ¥#ā  Œ – Ž Œ ’ —#¾T#ñ%# _"¡ù#Z¡YÃè¡#x##N‡qÏëO #ÀdÅþ éÅf‡i_#R#ñ# #¥ ð¹ ^# x‡#ñ"#š ˆ  … Š — €¢#µÿàCÇ#ÿ ô®ü oþ@zWþí{ p‡÷ÖZÔW‡t# xkÔ çìhéäò#6‡i##å¬#g (½+#Æ#D ”   Œ “ ’ ÿ=#¿# lðpR‡ #FK`ÎÙîÁIúê#¦#É Ã@d)! ¡=#yX#ª#)²V¼7ÍXêÆ-ö ³cD'Ò##"#aù¦ ^é4b-4;F4:M%Œ ‘ ˆ … œ ˜ — ‘ -lrRLØ#ã^@Y##¢Vû#£ 0Hξæ¶wvþ#jç:g#å‡ùè$ýQ#ñs/QU/ #Í H0 #§Œ ‘ ‘ž š  Ž ‹ …Þb #:^,>gÇÈý#ÝLJfË#Äë^"‡#^"=+Z¾)³æ"4ÏUü-T{#Ü^_k¥&vÇCBkßzÑû #µûµ ?Ú@1‡‡À:b£|‡“ ‘ › œ — ”# #7Õ L#N2#[#L#M³<ÅîFJ— Œ  ” ˜ B#ö×òÃ)Û¼#%1 &‡Ì#ñÓ‡ Ÿ œÃÀþà£VЮÕ#k@ÌÃt+#=L#76gèQ`X&í[·êÅ æýÒ‘ — ¾¯Zlýø[#gË+õÙ cd½H];B‡~hLæô” ‘ – -iÌøMé ¹ãô x¹#ñR#¢ €zÐ öLhö'*#Å×# jÂ9 ñÅé;‡¡¶8¯öÛ#Æk #±]s|GxÕ^#à‚ — – … “ çMv|V ¿õxåï÷³c¾q{‡à^ x# `ÃKþ@#Ə ‚ ˆ#/ #bš >çK"kÓýZÆ%¦j9æ##$¸bE`Â(×Zá}'#úû#Àì#ÄÓcGÝ¿#¤= #F##?.@¼èßÊÀXíâ#=+eh «ÏÅ® ž¢ þû@«#Ї#:#7#ç؇Ip¬#d¥ÖÚ## ³‡þg® 1¦(h£ ȬÙ#hD#ñcÿV@(ÛGØ×L úЇ ##8m/ Ôt#Á·'C‡#y-Œ Ÿ  Ž ’ œ˜ í #uâ(õè#‡Ø `ëæCϜڨ#¢|ó‡ ¬\\&## ‡Û#~¼‡ #êüoj Í#3%C×#ßù‡×éæÃ$Á Ï#â|avɵ \\Ã9; Œ   Ÿ ‚ ŽK#ò ³d´µ@ù#9æ# ŽÏÙÑ#ǵ#î#ñ¨?z@D² ¬‡=+YA»#D«àçLÈq e## éeÙs‡/9Ï9;Æ#q/‡ô #&O ¾æY &#IÝa-#æ##ÖkÆ^ ]óý¼#‚ Š “ €  … ˆ´-‡µ#ÒV;ð{#£u,¿ÏÙ:ðLï¶ÀèÁì²#2#¤-”vícG» ½åÚj¿m#ñ## (+ éxÄ#ÄL#rªÀtÈT# Ò#£#b4µ‡QƇ## õÀg[ @bÆTãÌ3ðúçë#@}H;#Kûû»o‡"#€  ‚  ˜ — œ Š ›ýT #¤g#ó @Lã#'ÉÊÈP©yf$hYÚ±# ëÏ} ¶ÂzÎÀ· nHgz#‡°Ü/1¤4¬ NCu<ïËÅ¡µmaIko;ê š Ž —  … ” —‡x‡Xí7ïâ»é%<%ýÍ#@´®#&&‡áêÀ3˜ ÕB ÿl#š 5Æ ·¾\\##¶Û_.5ÂW###¶Û_!vtöÃ>·É±« k#qåçíi|* Œ € › ˜ Rù#§¾ ýÍ2ðA øÉ>#¦ öã:ª#ÄXk¬°Öl2°Â‡p À##ö å#€}Gö'#q##ÈòýV° #;ÜŠ ž u²"'##Q#>Èj##ã ²ì #ñ#¢#/v#Q‡  ˆ ‚…ñ 0\\#xÝð'à`K§£#á@#Âq ##‡ÀxÎ#k‡#Ù#¥#Ö \\#Déâ##S‡Æ±#²L[uC#K #Æò¡g+{à÷-#± Û#Ñ£ ˆš Œ €  ˜ › œ #ê¾çì‡(êßP‡ÖÑû# ¦#?+ øé&#F Z²1#ß Öêé1sx#ã# $#=àx ##ö®¹öý9;#ÉY SJ‹ ˜ ˆ Œ € ž #n{ $ª/ Ðür#ør‡Ûü2‡Rú2#¢uó QÚ# µ¿#‡#øã#5êÀòX Qz@# … — “ … š ‘ žÝÔ‡SÍ·L'öì9g‡E ÏF·h#Q#Ç# ‡(@üC#âK# /# ø##âK# ²## AJ''Fa^®#-žž ’ ” ˆ ˆ  ˆ Š ‘I#bv<#z{ [ûý9;#3 þ– ,##oQFdååg# -fõ¡ó¶ þË æ#Z£-o” ˆ – › ’ ì²#d%ÃÎ…h# ³ÃJf§# ó`L ±,‡x§Ö ¸¤N¸# sÉ“ –Œ ˆ š € ŒTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.
vntrung981@gmail.com
2020-09-24 17:24:16