Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 34. Tổng kết phần Văn học

94fc969b7cbaff7f34a34930a62e5a24
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-03 14:55:58 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 242 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ti 154ế NG NG PHÁP (tt)Ổ C­ THÀNH PH CÂUẦ :I. Thành ph chính và thành ph ph :ầ ụTi 154ế NG NG PHÁP (tt)Ổ ỮThành ph chính ầCh ngủ ữV ngị ữcó kh năng ợv các phó ch ỉquan th gian và ờtr cho các câu i: ỏLàm gì ?, Làm sao? Nh th nào ho Là gì ?nêu tên t, hi ệt ng có ho đng, ượ ộđc đi m, tr ng thái,… ạđc miêu ng ượ ữCh ng th ng tr ườ ờcho các câu i: Ai ?, Con gì ho Cái gì ?. BT1/145. Các thành ph chính, ph và hi nh bi ếchúng: C­ THÀNH PH CÂUẦ :I. Thành ph chính và thành ph ph :ầ ụTi 154ế NG NG PHÁP (tt)Ổ ỮThành ph ph ụTr ng ngạ ữKh ngở ữth ng đng tr ườ ướch ng nêu lên ềtài đc nói đn ượ ếtrong câu; có th ểthêm quan về đi iố còn vào tr c.ướđng đu câu, cu ốcâu ho đng gi ữch ng và ng nêu ữlên hoàn nh ềkhông gian, th gian, ờcách th c, ph ng ươti n, nguyên nhân, ụđích,... di ra vi ệnói trong câu.ở C­ THÀNH PH CÂUẦ :I. Thành ph chính và thành ph ph :ầ ụTi 154ế NG NG PHÁP (tt)Ổ ỮBT2/145. Hãy phân tích thành ph các câu sau đây:ầ ủa/ Đôi càng tôi bóng.ẫTr ngạngữ Kh iởngữ Chủngữ ngị ữĐôi càng tôim bóngẫ C­ THÀNH PH CÂUẦ :I. Thành ph chính và thành ph ph :ầ ụTi 154ế NG NG PHÁP (tt)Ổ ỮBT2/145. Hãy phân tích thành ph các câu sau đây:ầ ủb/ Sau tr ng thúc vang lòng tôi, ng ườh trò cũ đn hàng hiên đi vào p. ướ ớTr ngạngữ Kh iởngữ Chủngữ ngị ữĐôi càng tôim bóngẫSau ộh i… lòng tôiồ ng ườh trò cũọ đn hàng ắd hiên đi vào ướl p.ớ C­ THÀNH PH CÂUẦ :I. Thành ph chính và thành ph ph :ầ ụTi 154ế NG NG PHÁP (tt)Ổ ỮBT2/145. Hãy phân tích thành ph các câu sau đây:ầ ủc/ Còn ng ng th tinh tráng c, nóấ ươ là ng ườb trung th c, chân thành, th ng th n, không nói i, cũng ốkhông bao gi bi nh hót hay đc ác...ộTr ngạngữ Kh iởngữ Chủngữ ngị ữĐôi càng tôim bóngẫSau ộh i… lòng tôiồ ng ườh trò cũọ đn hàng ắd hiên đi vào ướl p.ớt ng ươ…tráng cạ nó là ng ườb n... đc ác...ộ C­ THÀNH PH CÂUẦ :I. Thành ph chính và thành ph ph :ầ ụTi 154ế NG NG PHÁP (tt)Ổ ỮII. Thành ph bi pầ :BT1/145. tên và nêu hi nh bi t:ể Các thành ph bi ệl (A)ậ Công ng (B)ụ iố1. Tình thái a/ tâm lí ng nói ườ(vui, bu n, ng, gi n…).ồ …2. thánả b/ ho duy trì quan ặh giao ti p.ệ …3. đápọ c/ sung chi ti cho ến dung chính câu.ộ …4. Ph chúụ d/ Th hi cách nhìn ủng nói đi vi đc ườ ượnói đn trong câu.ế …2. (A) và (B) sao cho phù p:ố ợdabc C­ THÀNH PH CÂUẦ :I. Thành ph chính và thành ph ph :ầ ụTi 154ế NG NG PHÁP (tt)Ổ ỮII. Thành ph bi pầ :BT1/145. tên và nêu hi nh bi t:ể ế­ Thành ph tình tháiầ­ Thành ph thánầ ả­ Thành ph đápầ ọ­ Thành ph ph chúầ ụ hi nh bi t: chúng không tr ti tham ếgia vào vi đc nói trong câu.ự ượ C­ THÀNH PH CÂUẦ :Ti 154ế NG NG PHÁP (tt)Ổ ỮII. Thành ph bi pầ :BT2/145. Hãy cho bi ng in màu xanh trong các đo trích sau ạđây là thành ph gì câu. Ghi qu phân tích vào ng ng t.ầ ếa/ Có lẽ ti ng Vi chúng ta đp vì tâm ủng Vi Nam ta đp, vì đi ng, cu đu tranh ườ ấc nhân dân ta tr nay là cao quý, là vĩ đi, nghĩa ướ ạlà đp.ấ ẹThành ph bi pầ ậTình thái thánả đápọ Ph chúụCó lẽ