Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 34 (SGK tập 1 trang 94)

Lý thuyết

Câu hỏi

Hình 22 cho biết a // b và \(\widehat{A}_4=37^0\)

a) Tính \(\widehat{B_1}\)

 

b) So sánh \(\widehat{A_1}\) và \(\widehat{B_4}\)

c) Tính \(\widehat{B_2}\)

Hướng dẫn giải

Vì a // b nên ta có:

a) ^B1 = ^A4 = 37° (2 góc so le trong)

Vậy ^B1 = 37°.

b) ^A1 = ^B4 (2 góc đồng vị).

c) ^B2 + ^A4 = 180° (2 góc trong cùng phía)

hay ^B2 + 37° =180°.

=> ^B2 = 180° - 37° = 143°.

Vậy ^B2 = 143°.

Các câu hỏi cùng bài học