Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 34 (Sách bài tập - trang 10)

Lý thuyết

Câu hỏi

Phân tích thành nhân tử :

a) \(x^4+2x^3+x^2\)

b) \(x^3-x+3x^2y+3xy^2+y^3-y\)

c) \(5x^2-10xy+5y^2-20z^2\)

Hướng dẫn giải

a) \(x^4+2x^3+x^2=\left(x^2\right)^2+2.x^2.x+x^2=\left(x^2+x\right)^2\)

b) \(x^3-x+3x^2y+3xy^2+y^3-y=x^3+3x^2y+3xy^2+y^3-x-y\)

\(=\left(x-y\right)^3-\left(x+y\right)\)

c) \(5x^2-10xy+5y^2-20z^2=\left(\sqrt{5}x-\sqrt{5}y\right)^2-20z^2\)

Các câu hỏi cùng bài học